Gx Bình Thuận: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức

Vào lúc 16g30 ngày 8/7/2017 Đức Tổng Giám Mục TGP Sài Gòn Phaolo Bùi Văn Đọc đã cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 283 em thiếu nhi thuộc Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh giáo xứ Bình Thuận. Đồng tế có quý cha thuộc giáo xứ Bình Thuận và quý cha khách. Tham dự thánh lễ ngoài các em lãnh nhận bí tích còn có phụ huynh các em, gần 100 anh chị Huynh Trưởng thuộc Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh, quý tu sĩ trong và ngoài giáo xứ, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Bình Thuận. Trong bài giảng Đức Tổng Giám Mục đã có những  câu hỏi giáo lý dành cho các em lãnh nhận bí tích, qua đó Đức Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của bí tích Thêm Sức trong đời sống đức tin các em. Thánh lễ kết thúc lúc 18g30.

Ảnh: Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh, Ban Truyền Thông.

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …