GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Theo giáo luật, hôn nhân phải được cử hành nơi giáo xứ nào?

      Giáo luật, điều 1115 quy định như sau: “Hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở hay đã cư ngụ một tháng, hoặc nếu là những người không có cư sở, phải được cử hành tại giáo xứ mà họ đang cư …

Xem thêm »

Giáo lý Dự Tòng

Chương trình Giáo lý Dự Tòng của Giáo phận Xuân Lộc TÂM TÌNH TÔN GIÁO Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta tin có Trời, có Thượng Đế, có Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn loài, muôn vật hữu hình và vô hình. Chúng ta biết Trời không thiên vị, Trời rất công bằng, thương người lành phạt kẻ …

Xem thêm »