GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Theo giáo luật, hôn nhân phải được cử hành nơi giáo xứ nào?

      Giáo luật, điều 1115 quy định như sau: “Hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở hay đã cư ngụ một tháng, hoặc nếu là những người không có cư sở, phải được cử hành tại giáo xứ mà họ đang cư …

Xem thêm »

Giáo trình Giáo lý Hôn Nhân

ƠN GỌI HÔN NHÂN Sách Sáng thế kể lại: Sau khi đã dựng nên Ađam, Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” Khi thấy Evà, Ađam đã sung sướng kêu lên: “Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (x. St 2,18-23). …

Xem thêm »