Video Giới thiệu Bài hát Năm Thánh Lòng Thương Xót: Misericordes sicut Pater

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zx0Pb3UiQXo

Nên xem

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục Chánh Xứ_ Giáo Xứ Bình Thuân.

Linh Mục: GiuSe Nguyễn Văn Thanh